Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПИ АР СИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 0.619 ЛВ. ДИВИДЕНТ ЗА АКЦИЯ

Проведеното на 22 април общо събрание на акционерите на Пи Ар Си АДСИЦ - София (PRQ) приело доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Взето е решение за разпределянето на брутен дивидент в размер на 0.619 лв. на акция за 2008 г., а сумата от 80 529.25 лв. се заделя за фонд Резервен.
Начална дата за изплащане на дивидента е 20 юли, като право да получат част от печалбата ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 30 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със спациална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, е 28 април (вторник).
Приема нови условия (нови параметри за цената) по сделки за покупка на недвижими имоти, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК.
Общото събрание е гласувало за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
Одобрение са и предложените промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във