Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ СА ОДОБРИЛИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДВА ДОГОВОРА СЪС СИНЕРГОН ХОЛДИНГ

Извънредното общо събрание на акционерите на Петър Караминчев АД - Русе, проведено на 12 декември 2007 г., е овластило Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат два договора със Синергон холдинг АД - София, което е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК (свързано лице по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, притежаващо над 25% от гласовете в общото събрание на Петър Караминчев АД.
Първият е за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който Синергон холдинг АД продава, а Петър Караминчев АД купува идеална част от недвижим имот, находящ се в Русе, бул. Липник 73, а именно 8.37% идеални части от имот с обща площ от 40 308 кв. м., заедно с 22.50% идеални части от построената в имота масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 130 кв. м., за сумата от 2.310 млн. лева. В резултат на сделката ще възникне задължение на Петър Караминчев АД към Синергон холдинг АД в размер на 2.310 млн. лв., представляващо 17.49% от стойността на активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31 декември 2006 г., при условия не по-различни от обичайните за този род сделки.
Вторият договор е за консултантски услуги за срок от две години при обща стойност на сделката в размер на 240 хил. лв., без ДДС, за целия срок на договора, в резултат на което ще възникне задължение на Петър Караминчев АД към Синергон холдинг АД в размер на 240 хил. лв., без ДДС, представляващо 1.81 % от стойността на активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31 декември 2006 г., при условия не по-различни от обичайните за този род сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във