Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ОРЕЛ ИНВЕСТ НЕ ГЛАСУВАХА ЗА ПРОДАЖБА НА АКТИВИ

Проведеното на 29 септември общо събрание на акционерите на Орел Инвест АД - София (5O2) не е взело решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК, за продажба на активи на Орел инвест АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК - Гущеров и син АД - купувач. Също така не е прието предложението за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на Орел инвестАД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК - Данубе Турс АД - купувач.
Акционерите не са подложили на гласуване точка 3 от дневния ред. Предложението е направено съгласно становище на Комисията за финансов надзор, в което заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност задължава изпълнителния директор на Орел Инвест АД да предложи на извънредното общо събрание на акционерите, да не подлага на гласуване точка 3 от дневния ред.
Дружеството е учредено през 1996 г. като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна, през март 1998 г. Приватизационен фонд Орел-инвест АД преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на Орел-Инвест Холдинг АД. От 2004 г. е с ново наименование Орел Инвест АД.
В момента оперативното управление се осъществява от съвет на директорите в състав Цветомир Йорданов Йорданов - изпълнителен директор, Атанас Петров Беленски и Жанет Александров Караджов - изпълнителен директор.
Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 2 122 320 лв. и е разпределен между Дженерали България холдинг с дял от 57.602% и група физически лица, които са собственици на останалите 42.162% от акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във