Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на М+С Хидравлик очакват дивидент

Редовното общо събрание на акционерите на М+С Хидравлик АД - Казанлък (5MH), което ще се състои на 27 май, ще разгледа доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г., както и предложението за начина за разпределение на финансовия резултат. За 2010 г. М+С Хидравлик има печалба от 7.47 млн. лв. (печалбата на акция е 57 стотинки за дял). Приходите през миналата година са за 63 млн. лв. спрямо 38 млн. лв. през 2009-а.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Стоил Стоянов Колев, Велев Инвест ООД - София, Дениде ООД - София, Лома ЕООД, Манг ООД - София, Профи-Т ООД - София, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 13 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 11 май.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия. Очакванията, след направените анализи, са за умерено увеличаване на обемите на производство и продажби с около 20% спрямо 2010 година.
За 2009 г. дружеството изплати дивидент в размер на 1.23 млн. лв. при печалбата от 38 хил. лева. За целта беше използвана печалбата от минали години.
В последните години М+С Хидравлик е една от най-редовно гласуващите дивиденти компании, като за 2009 г. сумата е по 9.473 ст./акция, за 2008 г. - 6.3 ст. на акция.
За последните 12 месеца акциите на М+С Хидравлик се повишават с 35.76% до 7.099 лв. за дял, а пазарната му капитализация спря на 92.4 млн. лева. Основни акционери в машиностроителната фирма са Стара планина холд с 30.91%, М+С 97 АД с 24.1% и Индустриален капитал холдинг с 22.37 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във