Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА МЕЛТА-90 АД ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ ЗА 2006 Г.

Съветът на директорите на Мелта-90 АД, София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 4 декември 2007 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да приеме доклада за дейността, годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и начина за разпределение на печалбата. Проектът за решение предвижда с печалбите за 2005 г., в размер 87 хил. лв., и за 2006 г., в размер 509 769.81 лв., да се покрият загубата от дейността за 2001 г., в размер 306 978 лв., и част от счетоводната загуба за 2002 г., в размер 289 791.81 лева. Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2006 г. до заличаването им като членове с решението на Софийски градски съд от 10 август 2006 г., както и на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 година. Събранието трябва да вземе решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Съгласно проектът за решение новото седалище на управление на дружеството да бъде в Ловеч, ул. Александър Кусев №20. В дневния ред е и точката за приемане на предложените промени в устава. При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Предметът на дейност на Мелта-90 е свързан с преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. Оперативното управление в момента се осъществява от Димчо Цонев Първанов - изпълнителен директор, Наш дом-България АД - Холдинг и Кирил Стоянов Милотинов - изпълнителен директор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във