Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Март България получават диведнт за 2008 година

Общото събрание на акционерите на Март България АД - София (MB1), проведено на 13 октомври, е взело решение за разпределение на 10% от неразпределената печалба за 2008 г. за дивиденти на акционерите. Правото да получат част от печалбата ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 27 август. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, беше 25 август. Общо 33 446.37 лв. се заделят за фонд Резервен.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Акционерите са избрали Одитен комитет в предложения състав и мандат.
Всички членове на управителните органи са освободени от отговорност за дейността им през 2008 година.
Одобрени са и предложените промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във