Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Март България гласуват за паричен заем за 2 млн. лева

Решение за вземане на паричен заем от финансова институция или от частен инвеститор в размер до 2 млн. лева в зависимост от конкретните нужди на дружеството ще обсъди редовното общо събрание на Март България АД - София (MB1). Акционерите ще се съберат на 5 декември.


В дневния ред е предвидено да се обсъди доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи. Ще се вземе решение за разпределение на 10 879.50 лв., представляващи 10% от неразпределената печалба за 2010 г., във фонд Резервен, съобщиха от дружеството.


Акционерите ще изберат Одитен комитет, като предложението е в него да влязат Пенко Цветозаров Минев, Александър Недялков Кирков, и Николай Севдалинов Маринов. Контролният орган ще е с едногодишен мандат. Възнаграждението, което ще получава всеки от членовете му за участие в заседание на Одитния комитет е 100 лева.


Ще се вземе решение и за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Димитър Манолов, Момчил Аврамов и Петър Табов, от отговорност за дейността им през 2010 година.


Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 21 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 17 ноември.


Общият брой на издадените от дружеството акции е 1 милион, като всяка една от тях осигурява по един глас в общото събрание на акционерите.


Март България извършва електронна дистрибуция на ваучери за зареждане на мобилни телефони, както и доставки на всички телеком продукти, предназначени за продажба през търговски обекти.


Компанията е публично дружество и акциите й се търгуват на БФБ-София. Март България съществува от 2002 г. с основен предмет на дейност разпространение на предплатени комуникационни продукти. От 2007 г. част от тях преминава от физическа към т.нар. електронна дистрибуция чрез система от терминали, свързани за продажбата на ваучери и други услуги в търговските обекти.


Фирмата разполагаме със седем офиса в София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково и Велико Търново и извършва доставки до повече от 4 500 обекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във