Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Лиам - София остават без дивидент за 2009 година

Дружеството със специална инвестиционна цел Лиам - София не е реализирало печалба през 2009 г. и поради този факт то няма да разпределя дивидент.
Редовното общо събрание на акционерите, което е насрочено за 21 юни, ще обсъди доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за 2009 г., както и анализа на регистрирания одитор.
Акционерите ще вземат решение за овластяване на борда на директорите да се извършва сделки по чл.114, ал.1, т.1. б от ЗППЦК. Става въпрос за продажба на притежавани от Лиам АДСИЦ недвижими имоти с обща квадратура от 51 883 кв. м на Мото Пфое ЕООД съгласно определените в доклада на управителния орган параметри. Сделката трябва да стане е в рамките на следващите две години. Имотите ще се изкупуват на части, в зависимост от възможността за тяхното усвояване и облагородяване, а именно - комасираност, инвестиционен интерес, възможност на купувача да осигури наличните суми. Цената им ще по-висока или равна на пазарната стойност на имотите, определена от независимия оценител.
Карл - Хайнц Ханс Хуго Валтер Пфое е акционер, притежаващ 1 616 666 броя обикновени поименни безналични акции с номинал 1 лев всяка една, представляващи 95.10% от капитала на Лиам АДСИЦ. Заедно с това той е и заинтересовано лице, защото държи повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на Лиам и същевременно е управител на Хюго Пфое ЕООД (Германия), което юридическо лице контролира пряко 100% от капитала на другата страна по сделката - Мото Пфое ЕООД.
Атанас Иванов Фурнаджиев е председател на съвета на директорите, изпълнителен директор и акционер със 78 334 броя обикновени поименни безналични акции с номинал 1 лев всяка една, представляващи 4.61% от капитала на дружеството Лиам. Той е заинтересовано лице, защото е член на борда на директорите на Лиам и същевременно е представител (управител) на другата страна по сделката Мото Пфое ЕООД.
Инвестиционната дейност на Лиам за периода 2010 - 2011 г. ще бъде свързана с инвестициите на дружеството в недвижими имоти, предимно земеделска земя, в границите на Столична община и София - град. До момента закупените имоти се характеризират с добра покупна цена и локация, като целта е те да бъдат обединени в по-големи парцели. Ще се очаква след като вече новия градоустройствен план е приет, това да повлияе положително на интереса към земите, закупени от дружеството. Предвижда се при необходимост Лиам ще увеличи капитала си посредством издаването на нови акции или ще разчита на инвестиционни кредити, които ще бъдат обезпечени посредством ипотека на недвижими имоти.
Основната цел на дружеството със специална инвестиционна цел е бързата продажба на част от закупените вече недвижими имоти с оглед финансирането на наличните към момента банкови кредити. След реализирането на краткосрочната цел, то възнамерява да продължи с търсенето на подходящи площи в близост до София, които след обединяването и окрупняването на масивите да представляват интерес за инвеститори с интереси в изграждането на логистични центрове, складови бази и други стопански обекти. Към момента от Лиам нямат намерение да инвестират в изграждането на такива центрове и/или на други сгради върху притежаваните от него имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във