Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КОНПЛО ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Конпло АД, Казанлък, е насрочило редовното годишно общо събрание на акционерите си за 11 декември 2007 година. То ще трябва да приеме отчета за дейността, да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и да вземе решение за разпределение на печалбата. Проекторешението предвижда с формираната счетоводна печалба в размер 999 386.70 лв., включваща текуща печалба от 2006 г., в размер 991 908.96 лв., и неразпределена печалба от предходни години, в размер 7477.74 лв., в т.ч. печалба от преходни години (2823.50 лв.) и неразпределена печалба през 2005 г. (4654.24 лв.), да се покрият натрупаните загуби от дейността през 2000 г., в размер 25 565.16 лв., през 2001 г. - 322 733.19 лв., през 2002 г. - 608 232.37 лв. и част от натрупаната загуба през 2003 г. - 42 855.98 лева. В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2006 г. до освобождаването им от длъжност, и на членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година. Акционерите ще гласуват за освобождаване членове на съвета и избор на нови членове на съвета на директорите. Събранието трябва да упълномощи лице, което от името на дружеството да подпише договори за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите. Предвидено е да се приеме изменение в методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета и да се определи размера на възнагражденията на членовете на съвета и на изпълнителния директор. Общото събрание ще вземе решение и по предложените промени в устава на дружеството. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в София, район Средец, ул. Ангел Кънчев 3, и в Казанлък, ул. Хаджи Димитър 28. При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Предприятието за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци се управлява от съвет на директорите в състав Явор Веселинов Маноилов, Илиян Петров Илиев и Кирил Иванов Василев - изпълнителен директор.
Мажоритарният дял от 98% капитала на консервното предприятие се държи от Наш дом - България АД - Холдинг, а група физически лица държат 1 на сто от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във