Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КАТЕКС ЩЕ ИЗБЕРАТ НОВИ ЧЛЕНОВЕ В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Катекс АД, Казанлък, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27 декември 2007 година. То ще гласува за освобождаване на членове на надзорния съвет и избора на нови членове по предложение на акционерите, както и определяне размера на възнаграждението и гаранциите на новите членове на надзорния съвет. Също така ще се определят възнагражденията на членовете на Управителния съвет, и ще обсъдят промени в устава на дружеството по предложение на акционери. При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието.
Надзорният съвет на Катекс е в състав Таня Футекова, Диана Стоянова и Ангелина Томешкова, а в управителния съвет влизат Васил Вачков - изпълнителен директор, Илия Вандов - изпълнителен директор, Ирена Димитрова и Емилиан Беляшки.
Предметът на дейност на Катекс е свързан с производството на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани, а капиталът му е в размер на 2 443 639 лв., и е разпределен в 2 443 639 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във