Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КАПМАН КАПИТАЛ ОЧАКВАТ ДИВИДЕНТ ЗА 2008 ГОДИНА

Редовното общо събрание на акционерите на инвестиционното дружество Капман Капитал АД - София (6C3), което е насрочено за 28 май, ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Деян Стоев Денев, Павлина Кирилова Аначкова-Кантарева и Сибила Любомирова Грозданова - изпълнителен директор, от отговорност за дейността им през миналата година.
В дневния ред са включени и точките за избор на Одитен комитет и за промени в устава на Капман капитал АД.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Капман Капитал АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 12 май.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във