Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Капман Грийн Енерджи Фонд ще обсъдят промени в капитала на дружеството

Извънредното общо събрание на акционерите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД - София (C4P), насрочено за 14 март, ще обсъди промени в капитала на дружеството. Съгласно приложените материали предложението за решение е да се извърши промяна в структурата на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД при запазване на размера от 500 хил. лева, разпределен на 100 хил. поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 5 лева всяка.
Заедно с това ще се актуализира и устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 28 февруари. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 24 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във