Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ

Капман Грийн Енерджи Фонд АД - София (C4P) свиква редовно общо събрание на акционерите на 25 май. То ще обсъди доклада на управителните органи за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2008 година. Ще се вземе решение и за неразпределяне на печалбата поради отчетения отрицателен финансов резултат за миналата година.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 година.
В дневния ред е и точката за избор на Одитен комитет.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 7 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във