Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Юрий Гагарин - Пловдив остават без дивидент за 2010 година

Редовното общо събрание на акционерите на Юрий Гагарин АД - Пловдив (4PX), което ще се проведе на 3 май, ще гласува по предложението на съвета на директорите, печалбата на дружеството за 2010 г., в размер на 5 011 849.83 лева, да остане като неразпределена печалба от минали години.
Ще се обсъдят и доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор на счетоводните документи.
Ще се направи избор и на Одитен комитет. Предлага се той да е в състав: Снежана Петкова Харачерова и Жанета Андреева Димчева с мандат от една година.
Общото събрание ще гласува за освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 май на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 15 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във