Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Явор ще гласуват за избор на съвет на директорите

Акционерите на Явор АД, Петрич ще гласуват за избор на съвет на директорите на предстоящото на 26 юни редовно годишно общо събрание на дружеството. Проектът за решение предвижда бордът на директорите да бъде в състав: Георги Велев Цанев, Стефан Пенчев Парев и Дарияна Найденова Маргова.
Заедно с това ще се обсъдят доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г., както и анализа на експерт-счетоводителя.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на мениджмънта - Георги Велев Цанев, Стефан Пенчев Панев (председател на борда) и Дарияна Найденова Маргова, от отговорност за дейността им през миналата година.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - Петрич, ул. Места № 18, всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание.
Общия брой на акциите на дружеството е 42 460 броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които дава право на един глас в общото събрание
При липса на кворум общото събрание ще се проведе, независимо от представения на него капитал, на 10 юли на същото място и при същия дневен ред.
Капиталът на компанията е 50 952 лв., разпределен в 42 460 акции с номинална стойност на една акция от 1.20 лева. Предметът на дейност на Явор е свързан с производство на мебели, в дейността на Явор се включи и туристическа дейност, търговия, посредничество, както и отдаване под наем на обекти и други дълготрайни материални активи.
Индивидуални акционери притежават 99.86% от книжата с право на глас, като с най-голям дял са Адриана Павлова Цанева (41.66%) и Георги Велев Цанев (33.67%). Юридически лица държат 0.14% от капитала.
За 2009 г. компанията увеличава загубата си до 98 хил. лв., докато преди година тя беше 84. хил. лева. И това е логично предвид свитите повече от два пъти приходи от дейността до 307 хил. при 720 хил. лв. в края на март на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във