Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на ямболската фирма Кабиле-ЛБ остават без дивиденти

Ямболската фирма Кабиле-ЛБ АД (4KO) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 16 май, което ще разгледа доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2010 година.
Компанията успя да подобри финансовия си резултат като приключи финансовата 2010-а с нетна загуба в размер на 27 хил. лева спрямо загубата от 73 хил. преди година. Положително е повлияло увеличаването на нетните приходи от продажби до 47 хил. при само 4 хил. за 2009 година. А и разходите за дейността също са по-ниски. Фирмата има вземания от 1000 лв. от клиенти и доставчици, но в същото време задълженията й са с лек ръст от осем хиляди до 341 хил. лева към 31 декември. Най-много са плащанията към свързани предприятия (261 хил. по заем от ТК-Холд АД) и към доставчици (76 хил.).
Акционерите ще гласуват за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Иванка Стайкова - изпълнителен директор, Илияна Митева Недялкова и Кирил Николов Георгиев - председател на борда, от отговорност за дейността им през 2010 година.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събрание, или към 2 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, може да се сключват до 28 април.
Фирма Кабиле-ЛБ е предприятие за изкупуване и преработка на сурово мляко и търговия с млечни продукти.
С решение на РВМС - Ямбол от 14 ноември 2003 г. е разпоредено преустановяване на производствената дейност на предприятието. До този момент тя не е възобновявана. Осъществяват се инцидентни сделки по продажба на дълготрайни и краткотрайни материални активи и се отдават складови помещения под наем.
Капиталът на дружеството се състои от 231 386 поименни акции по 1 лв. всяка. Притежатели на основните пакети са юридическите лица ТК Холд АД - 113 хил. броя, ЮГ Маркет АД - 9 348 броя, ЛГР АД - 41 978 книжа и Приви АД - 53 219 броя. Останалите 13 841 броя акции са собственост на физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във