Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Хидравлични елементи и системи - Ямбол очакват дивидент и за 2010 година

Редовното общо събрание на акционерите на Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол (4HE), насрочено за 15 юни, ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат. Нетната печалба за миналата година е в размер на 1.509 млн. лева, докато за 2009-а беше едва 125 хил. лева.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Лома ЕООД - София - председател на борда, представлявано от Евгений Василев Узунов, Велев Инвест ООД - София - изпълнителен директор, представлявано от Васил Георгиев Велев, и Мая-ПЛ ООД - Пловдив, представлявано от Спас Борисов Видев, от отговорност за дейността им през 2010 година.
Прокурист на дружеството е Петър Дянков Бъчваров. Търговски пълномощници на дружеството са Георги Атанасов Георгиев и Димитър Павлов Върбанов.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 1 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 30 май.
Предприятието е основано през 1968 г. с основна дейност производство на хидравлични изделия. Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 3 032 292, всяка една от тях - с право на един глас.
Мажоритарен акционер в ХЕС е Стара планина холд АД, който притежава 64.53% от капитала на към 31 декември 2010 година. Славяна АД - Славяново държи 8.28%, няколко пенсионни фонда имат дял от 10.57%, а други акционери са собственици на 16.62% от книжата с право на глас. Общо 27.19% от акциите се търгуват свободно на БФБ-София.
Дружеството прилага политика на ежегодно разпределяне на дивиденти повече от десет години. От 1998 до 2009 г. ХЕС е изплащал дивидент всяка година. Брутната сума, заделена за акционерите му през този период е в размер на 3.5 млн. лева.
Очакванията са, че и на редовното годишно общо събрание ще продължи традицията за разпределяне на част от финансовата печалба за дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във