Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ, София, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 11 юни 2008 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството, за определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете му и за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на СД.
Оперативното управление в момента се осъществява от Светлана Боянова - изпълнителен директор, Вълко Вълев, Латинка Ревалска, Десислава Танева и Георги Пулев.
Акционерите ще вземат решение за освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007 г. и за одобряване на изплатените им възнаграждения за миналата година. Заедно с това ще се гласува и за одобряване действията на ръководните органи на дружеството за 2007 година.
Общото събрание ще обсъди доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за изминалата финансова година, както и решение за разпределение на печалбата.
В дневния ред е и точката за приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от съвета на директорите.
Дружеството е издало 14 044 300 акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството. В случай че в обявения час няма необходимия кворум събранието ще се проведе на 26 юни 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Сред големите акционери в дружеството са Алфа Финанс холдинг АД с дял от 26% и Нобел Адвайзърс с 10%, а останалите акции с право на глас се държат от други юридически и физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във