Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на ФС Холдинг - Дупница остават без дивидент за 2010 година

Бившият приватизационен фонд ФС Холдинг АД - Дупница (6F2) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 10 юни. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и ще вземе решение за разпределение на финансовия резултат. Съветът на директорите предлага осчетоводяване на загубата от миналата година, в размер на 224 хил. лв., като загуба от минали години.
В дневния ред е и точката за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Иван Асенов Шопов - председател на борда, Давко Георгиев Давков - изпълнителен директор, и Любомир Цветков, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 25 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във