Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ФНИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 0.025 ЛВ. ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София свиква общо събрание на акционерите на 23 юли 2008 г., което ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 година. Също така ще се вземе решение за разпределение на финансовия резултат. Проекторешението предвижда 27 648 696.93 лв. от счетоводната печалба на дружеството за миналата година, която е в размер на 29 163 633.58 лв., да остане като неразпределена печалба. Останалите
1 514 936.65 лв. (90% от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ) ще се разпределят като дивидент за акционерите. Брутният му размер за една акция е 0.025061 лева.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 август 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 7 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във