Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Флоримонт Пропъртис останаха без дивиденти за 2009 година

Проведеното на 14 октомври общо събрание на акционерите на Флоримонт Пропъртис АДСИЦ - София (P15) е приело доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи на фирмата.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите - Цветомил Иванов Факьов, Стамат Паскалев Дойчев и Андон Николаев Атанасов - изпълнителен директор, за дейността им през 2009 година.
Флоримонт Груп е компания, която създава инвестиционни възможности - от атрактивни жилищни и търговски имоти в София, до ваканционни имоти и логистични центрове за бизнеса на територията на цялата страна. Обектите й се предлагат на външни пазари чрез големи международни агенции. Услугите на фирмата включват придобиване на земя, архитектурен проект, финансово управление, строителство, маркетинг и продажби. Работи се със собствено звено за следпродажбено обслужване, продажби и отдаване под наем, както и звено за контрол на строителните процеси.
На 2 септември БФБ-София е вписала в регистъра си променя в наименованието (фирмата) на Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд АДСИЦ - София (P15) на Флоримонт Пропъртис АДСИЦ - София. Промяната е отразена в Търговския регистър на 13 август.
Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд е учредено през октомври 2007 година. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във