Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Елхим Искра очакват дивидент и за 2010 година

Елхим Искра АД - Пазарджик (52E) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 10 юни, което ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат, който е нетна печалба в размер на 3.528 млн. лева. Проекторешението предвижда това да стане съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.
В дневния ред е и точката за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Состра инженеринг ЕООД - София, представлявано от Евгений Василев Узунов - председател на борда и представляващ дружеството, Спас Борисов Видев - изпълнителен директор, и БМП ООД - Пловдив, представлявано от Васил Георгиев Велев, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 28 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 25 май.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на дружеството в Пазарджик, ул. Искра № 9.
За 2009 г. общото събрание е разпределило сумата от 301 300 лв. за дивидент на акционерите. Тогава печалбата на фирмата беше 2.119 млн. лева.
Общият брой акции на Елхим Искра към датата на решението за свикване на общото събрание е 12 554 205, всяка една от тях с право на глас. Компанията е част от икономическата група на Стара планина холд АД, който държи мажоритарният дял от 51.40 % от капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във