Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Елана Високодоходен фонд се събират отново

Поради липса на кворум, свиканото от инвестиционното дружество Елана Високодоходен фонд АД - София (4ELA) общо събрание на 13 август, не се е провело, съобщиха от фирмата.


Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 28 август на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 10 август.


Акционерите трябва да приемат годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и да гласуват за начина на разпределение на финансовия резултат. Тъй като той е загуба, в размер на 4.282 млн. лв., мениджърите предлагат тя да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.


В дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година, определяне на възнаграждението им за периода 2012/13 г. и размера гаранцията за управление.


Общото събрание ще обсъди и промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във