Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЕКСПАТ ИМОТИ РЕШАВАТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Експат Имоти АДСИЦ - София (ERQ) свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 8 юни, съобщиха от БФБ-София. То ще вземе решение за прекратяване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел и обявяването му в ликвидация. Определя се срок за ликвидация шест месеца от датата на обявяване на поканата на ликвидатора до кредиторите по реда на чл. 272 Търговския закон в Търговския регистър. Ще се избере и ликвидатор.
Заедно с това ще се вземе решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите - Андрей Людмилов Брешков - заместник-председател, Мирослава Василева Обретенова - председател, и Ростислав Любомиров Банчев - изпълнителен директор, с оглед взетото решение за прекратяване на дейността на Експат Имоти и обявяването му в ликвидация.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Експат Имоти на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 21 май.
Експат Имоти е учредено през юли 2007 г. със срок на съществуване от 10 година. Предметът му на дейност е свързан с набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във