Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ДОВЕРИЕ - ОХ ЩЕ УВЕЛИЧАВАТ КАПИТАЛА ДО 14.026 МЛН. ЛВ.

Извънредното общо събрание на акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД - София, което ще се проведе на 19 ноември 2007 г., трябва да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството от 13 149 848 лв., разпределен в 13 149 848 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лв., до 14 026 505 лв., чрез издаване на нови 876 657 бр. акции, с право на един глас и номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 12 лева.
Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 701 325.
Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект.
Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните акции, имат лицата, притежаващи или придобили акции на Доверие Обединен Холдинг най-късно 14 дни, след датата на решението на извънредното общо събрание за увеличаване на капитала. Срещу 15 упражнени права ще може да бъде записана една нова акция. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.
Обслужването на увеличението на капитала ще се извърши от инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД.
Общото събрание ще овласти управителния орган на дружеството да приеме и внесе за потвърждаване в КФН на проспект за публично предлагане на акции, както и да приема решения и извършва всички необходими фактически и правни действия, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.
Акционерите на холдинга ще гласуват и предложените промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред. Поканата за събранието е публикувана в Държавен вестник. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 1 ноември 2007 година.
Нетната консолидирана печалба на групата Доверие Обединен Холдинг за първото полугодие е на стойност 2.214 млн. лв., което представлява ръст от 74 на сто спрямо същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби са със 17% по високи и достигнаха 80.245 млн. лв., а разходите по икономически елементи нарастват със 17.5% до 78.156 млн. лева.
Холдингът притежава инвестиции в капитала на общо 9 дъщерни дружества, 4 асоциирани и 6 други.
Акционерите на бившия приватизационен фонд все още могат да получат дивидентите си за 2005 г. в размер на 0.05 лв. и за 2003 г. - 0.09 лв. на акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във