Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Булстрад Виена иншурънс груп остават без дивидент за 2010 година

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп - София (4BI) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 29 април, което ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор на счетоводните документи. Ще се вземе решение за начина за разпределение на финансовия резултат, който е загуба в размер на 20 520 861 лева. Проектопредложението е тя да бъде покрита съгласно изискванията на чл. 246 от Търговския закон и чл. 42 от Устава на дружеството. Преди година компанията беше на печалба от 95 хил. лева. Вследствие на негативната икономическа ситуация у нас спад на БВП и свитото кредитиране, рязко е намаляло търсенето на застрахователни услуги. С цел оптимизиране на разходите много фирми са преразгледали своите застрахователни програми. Налице са и по-малко застраховани обекти по линия на лизингови договори, а пазарът се концентрира предимно върху задължителните застраховки - Гражданска отговорност на автомобилистите. Други съществени последици на кризата с отрицателен знак върху застрахователния пазар е влошаването на събираемостта на премиите, влошаване на криминогенната обстановка в страната и други. В резултат на това спрямо 2009 г. дружеството регистрира намаление в премийния приход с 28.834 млн. лв. или 14 на сто.
Акционерите ще вземат решение и по предложените промени в състава на Одитния комитет. Предлага се освобождаване от длъжност на Франц Фукс по негова молба и избор на Петер Хьофингер за нов член, като мандата му е до края на мандата на настоящия контролен орган - 15 юли 2012 година. Ще се определи и възнаграждението на новия член.
Общото събрание ще гласува за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 година. В Надзорния съвет влизат: Франц Фукс, Роналд Грьол, Tодор Табаков, Герхард Ланер и Нисим Царфати. Управителният съвет се състои от: Румен Янчев - председател на борда и изпълнителен директор, Клаус Мюледер - заместник-председател на съвета и изпълнителен директор, Иван Иванов - заместник-изпълнителен директор, Румяна Миланова - член на съвета и директор на дирекция Презастраховане, и Диана Евстатиева - член на съвета на и управител на Ви Ай Джи Сървисиз България.
В дневния ред е и точката за разглеждане на предложените промени в устава на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 15 април. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 13 април.
Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe), чието непряко акционерно участие е 97.08% от капитала на Булстрад Виена Иншурънс Груп АД, е едноличен собственик на капитала на Ти Би Ай България ЕАД.
От 11 юни 2010 г. новият мажоритарен акционер на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД е Ти Би Ай България АД, притежаващ 97.08% от капитала. Промяната на мажоритарния акционер на застрахователя настъпи в резултат на вливането на БЗП Груп ЕАД в Ти Би Ай България АД, вписано в Търговския регистър на 11 юни 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във