Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА БАЛКАНИКА ИМОТИ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Балканика имоти АДСИЦ, София, свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 19 май, става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува по предложението за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството. Справката в Комисията за финансов надзор показва, че дружеството се управлява от съвета на директорите в състав: Боряна Ангелова Господова - заместник-председател, Васил Иванов Стаменов - председател, и Цветан Иванов Пенев - изпълнителен член.
Акционерите ще обсъждат годишния финансов отчет за 2008 г. и решава как да се разпредели печалбата, реализирана през миналата година.
Общото събрание ще разгледа и гласува по предложението за откриване на кредитна линия в ТБ Инвестбанк АД във връзка с проект на дружеството за лизинг на недвижими имоти.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите най-късно до 30 дни преди датата на събранието в управлението на дружеството. Капиталът на Балканика имоти е 650 хил. лв., разпределен в същия брой поименни, безналични акции. Право на глас в общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на 5 юни на същото място и при същия дневен ред.
Балканика имоти е учредено през декември 2007 г. е не е ограничено със срок на съществуване. Предметът му на дейност е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във