Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Албена Инвест Холдинг ще вземат по 4.40 лв. дивидент за акция за миналата година

Редовното общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД - к.к. Албена (5ALB), насрочено за 10 юни, ще разгледа докладите (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) за 2010 година. Ще се вземе решение и за разпределение на финансовия резултат. Предлага се нетната печалба на дружеството за 2010 г., в размер на 1 007 483 лв., и неразпределената печалба за минали години, в размер на 1 192 517, общо 2.2 млн. лв., да бъде разпределена като дивидент по 4.40 лв. на една акция.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през изминалата година.
В дневния ред е и точката за обсъждане на промени в устава на холдинговото дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 25 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 27 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, ще се сключват до 25 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във