Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на АКБ Корпорация остават без дивидент за миналата година

Загубата на АКБ Корпорация ХАД - София (4AN) за 2010 г., в размер на 67 хил. лв., ще се покрие със средства от фонд Резервен, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на дружеството, насрочено за 30 юли. Заедно с това ще са обсъдят доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи.
Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година и ще обсъди предложените промени в структурата и състава на мениджмънта на дружеството. Ще се определи и размера на възнагражденията им.
В дневния ред е и точката за избор на Одитен комитет на компанията, определяне на мандата и размера на възнаграждението на неговите членове.
Акционерите ще разгледат и предложениет промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 август на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 15 юли, а последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 юли.
Общият брой на издадените от бившия приватизационен фонд акции е 2 843 483, като всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във