Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Агро Финанс ще обсъждат промени в мениджмънта и Одитния комитет

Извънредното общо събрание на акционерите на Агро Финанс АДСИЦ - София (6AG), насрочено за 14 март, ще обсъди предложението за промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване на Васил Стефанов Петков от съвета на директорите.
По втора точка от дневния ред ще се гласува и промяна в състава на Одитния комитет съобразно взетото решение за промяна в борда на директорите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 март на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 28 февруари. Сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 24 февруари.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 март на същото място и при същия дневен ред. Право да участват и гласуват имат всички акционери, вписани в регистъра на Централен депозитар към 24 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във