Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРО ФИНАНС ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ

Към 31 май инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ е формиран от 121 597 дка земеделска земя. Инвестираните от дружеството средства са в размер на 34.027 млн. лв. при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 279.83 лв./декар.
Фондът поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони на планиране в страната, като продължава политиката си да инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения. Към края на май инвестиционните имоти включват 95.95% земеделска земя с качество от първа до шеста категория (с най-добри характеристики), в които Агро Финанс влага с приоритет, и 4.05% земя с по-ниска категория.
Общо 87.79% от придобитите имоти са в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на земеделската земя и потенциал за развитието на земеделието. С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които дружеството притежава общо над 64 хил. дка, т.е. 53% от земите в инвестиционния му портфейл. Дружеството работи и по няколко проекта за окрупняване на земята в приоритетните землища и райони на планиране, които се очаква да бъдат завършени през тази година.
Към 31 май отдадените за стопанската 2008/2009г. под аренда и наем земи са 83 хил. дка (68% от общо закупената земя), в т.ч. и от наследени арендни договори. Средната договорена рента за периода е в размер на 18 лв./декар. Заедно с това продължава процесът на договаряне и вписване на договорите за аренда за настоящата стопанската година. Всички вземанията по тези контракти се застраховат в Българската агенция по експортно застраховане ЕАД, с което дружеството си гарантира тяхната събираемост.
Редовното годишно общо събрание на акционерите на Агро Финанс е насрочено за 29 юни. Тъй като отчетеният положителен финансов резултат за 2008 г. е формиран от пазарна преоценка на притежаваните недвижими имоти, той не подлежи на разпределение и акционерите няма да получат дивидент за миналата година.
Сред основните акционери на Агро Финанс са големи международни и местни инвеститори - Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, пенсионните фондове на Доверие и Алианц България, ЗПАД Булстрад, ЗАД Булстрад Живот АД, Ти Би Ай Взаимни фондове и ОББ Взаимни фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във