Банкеръ Daily

Новини

АКЦИИТЕ НА ХЕПИ ЩЕ СТАВАТ ПОИМЕННИ

Съветът на директорите на Хепи АД, Варна, свиква отделно общото събрание на акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас от клас Б (привилегировани акции на приносител, без право на глас) от капитала на дружеството на 26 януари 2008 г., става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще решава въпроса за даване на съгласие по чл. 182, ал. 5 ТЗ за отпадане на предимствата по издадените от дружеството привилегировани акции на приносител без право на глас от клас Б и превръщането им в обикновени поименни акции с право на глас.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас от клас Б от капитала на дружеството, в седалището на дружеството.
Справката в ДАКСИ показва, че най-голямата българска верига ресторанти в момента има капитал от 2.040 млн. лв., който е разпределен между Севън Холдинг и Орлин Иванов Попов с по 13%, а американската фирма Рокуел ООД държи мажоритарния дял от 73 на сто.
ИВАН ТОДОРОВ ПОПОВ - член на колективен орган на управл. BGR
Дружеството се управлява от двамата изпълнителни директори Орлин Иванов Попов и Теодора Иванова Попова-Желязкова, а третият член на съвета на директорите е Иван Тодоров Попов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във