Банкеръ Weekly

Новини

Агрохолдингът Фарин фалира

Строгостта на кредиторите от емисията корпоративни облигации, с ISIN код BG2100015069, издадена от агрохолдинга Фарин ЕАД от Добрич, доведе дружеството до обявяването му в несъстоятелност. Отлагането на сроковете за плащане на задълженията през миналата година не дадоха резултат. Икономическата група Фарин, в чиято основа е Зърнени храни Фарин АД, обединява фирми, които са свързани цялата верига дейности в областта на селското стопанство. Въпреки това финансовите проблеми се натрупваха заради свити печалби и падащи приходи.


Добричкият окръжен съд обяви неплатежоспособността на Фарин ЕАД с начална дата 31 декември 2012 година. С решението се открива производство по несъстоятелност и Янко Стоянов се назначава за временен синдик на дружеството.


Съдът наложи обезпечителни мерки и обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника. Първото събрание на кредиторите е насрочено за 28 юни, съобщиха от дружеството.


Това е следствие от решението на облигационерите за пристъпване към принудително събиране на вземанията на облигационерите за главница, лихви, неустойки, разноски и други по емисия, както и на всички дължими суми към довереника на облигационерите Обединена българска банка АД. Фарин е третото вече дружество, към което се прилага тази мярка.


В края на март акционерният капитал на дружеството е в размер на 5.2 млн. лева, разпределен в 5200 поименни акции с право на глас и номинална стойност 1000 лева всяка. Едноличен собственик на агрохолдинга е Веселин Бакърджиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във