Банкеръ Daily

Новини

АГРО ФИНАНС УВЕЛИЧАВА ДВОЙНО КАПИТАЛА СИ

Съветът на директорите на Агро Финанс АДСИЦ - София взе решение за увеличаване капитала на дружеството от 16 137 954 лв. на 32 275 908 лева. Ще се предложат за записване 16 137 954 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.20 лева. Съотношението между издадените права и новите акции е 1/1, а право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник. Набраният чрез емисията капитал ще бъде използван за придобиване на недвижими имоти (земеделска земя) съгласно предмета на дейност на дружеството. Инвестиционните посредници ТБ УниКредит Булбанк АД и Ти Би Ай Инвест ЕАД ще извършат всички действия по обслужването на увеличението на капитала на дружеството.
Агро финанс инвестира с приоритет в земеделска земя от първа до шеста категория и тя съставлява 95.6% от портфейла на дружеството, а 4.4% в земя в по-ниски категории. Над 91% от притежаваната земеделска земя е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район, а около 97.5% от земеделските му имоти са обработваеми и са в процес на отдаване под наем или аренда. През 2007 - 2008 г. дружеството със специална инвестиционна цел планира да отдаде под аренда до 60% от своите земи.
Нетната загуба на Агро Финанс за първото полугодие е 500 684 лв. при отрицателен финансов резултат от 35 426 лв. за същия период на 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във