Банкеръ Daily

Новини

Агро Финанс ще издаде облигационен заем в размер на 5 млн. евро

Агро Финанс АДСИЦ - София (6AG) ще сключи облигационен заем в размер на 5 млн. евро. Решението е взето от съвета на директорите на дружеството в съответствие с овластяване, получено от общото събрание на акционерите от 9 юни тази година. Емисията е разпределена в 5 000 обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка.
Падежът на емисията ще е 60 месеца след датата на нейното издаване. Изплащането на главницата ще стане еднократно, едновременно с извършаването на последното купонно плащане, на датата на падежа. Фиксираният лихвен процент ще е в размер на 8% годишно, платим на шест месечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва, при лихвена конвенция ISMA.
Мениджърите са избрали за инвестиционни посредници, които да обслужват облигационния заем, ФК Фина-С АД и Ти Би Ай Инвест АД.
Подписката ще се счита за успешна при записан минимален размер от 2 500 облигации, изтекъл срок за записване, или записан максимален брой от 5 000 броя преди крайния срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във