Банкеръ Daily

Новини

Агрия Груп Холдинг ще вземе кредит за покупка на земеделска земя в размер до 3 млн. евро

Извънредното общо събрание на акционерите на варненската Агрия Груп Холдинг АД (A72), насрочена за 9 май, ще обсъди мотивиран доклад на съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите.
Акционерите ще вземат решение за овластяване на лицата управляващи и представляващи дружеството за сключване на сделка, по силата на която Агрия Груп Холдинг, в качеството на съдлъжник се задължава да отговаря солидарно (при условията на чл.121 и следващите от Закона за задълженията и договорите) с Кристера АД - Попово за изпълнение на съществуващи задължения на същото в качеството му на кредитополучател, уговорени в сключени с ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД договор за револвиращ банков кредит за оборотни средства и анекс към него, в размер до 6.5 млн. евро.
Ще се вземе решение и за овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството, за сключване на сделка, по силата на която Агрия Груп Холдинг, в качеството на кредитополучател, да сключи с ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД договор за инвестиционен банков кредит за покупка на земеделска земя с инвестиционен лимит в размер до 3 млн. евро.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 25 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 21 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 19 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във