Банкеръ Daily

Новини

Агрия Груп Холдинг преструктурира дейността си

На 16 септември Агрия Груп Холдинг АД е сключило сделка за продажба на притежавания от него мажоритарен пакет от дялове (363 080 броя дяла на стойност 10 лв. всеки), представляващи 99.20% от капитала на една от дъщерите си компании - Хлебозавод Корн ООД за сумата от 6.5 млн. лева. Купувач е Йорк Скай ЕООД със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Цар Освободител №30, ап.45.
В сделката не участват свързани и/или заинтересовани лица. Тя е част от обичайната търговска дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност. С получените средствата се предвижда да бъде обезпечено реализирането на част от инвестиционната програма на холдинга. Продажбата на притежаваните от дружеството дялове от капитала на Хлебозавод Корн ООД е продиктувана от увеличаващия се потенциал за развитие на дейността на компанията в направленията производство на зърнени култури, експорт на зърно и производство на възобновяеми енергийни източници, като ефекта от този потенциал би могъл да бъде засилен чрез приоритетно насочване на усилията на дружествата от холдинговата група в посочените направления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във