Банкеръ Daily

Новини

АГЕН­ТИ­ТЕ НА КО­РО­НА­ТА С НОВ ШЕФ

Кон­сул­тан­ти­те на бъл­гар­с­ки­те мит­ни­ци Кра­ун Ейджънтс си имат от на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та нов шеф - Франк Фер­гю­сън. Той сме­ни шот­лан­де­ца Джон Бра­ун, чий­то до­го­вор из­те­че в края на но­ем­в­ри. Всъщ­ност об­с­та­нов­ка­та у нас не е не­поз­на­та за Фер­гю­сън. Той ра­бо­ти в Бъл­га­рия от ня­кол­ко го­ди­ни и до­се­га бе за­мес­т­ник-ръ­ко­во­ди­тел на еки­па на аген­ти­те. На прак­ти­ка ман­да­тът на но­вия стар­ши мит­ни­чес­ки съ­вет­ник ще е мал­ко по­ве­че от го­ди­на, тъй ка­то бри­тан­с­ко­то при­със­т­вие в мит­ни­ци­те тряб­ва да прик­лю­чи през де­кем­в­ри 2006-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във