Банкеръ Daily

Новини

Агенцията за приватизацията и Агенцията за следприватизационен контрол се сливат

Агенцията за приватизацията и Агенцията за следприватизационен контрол се сливат, реши правителството. Новата стурктура ще се казва Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол (АПСК). В АПСК се създават пет дирекции: Дирекция „Административна”, Дирекция „Сделки”, Дирекция „Правна”, „Финансова”, Дирекция „Следприватизационен контрол”.
Дирекция Обща администрация осъществява функциите по техническо, счетоводно и документално осигуряване на специализираната дейност на АПСК. Извършва деловодна дейност, дейност по изготвяне на документи по възникване, изменяне и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения на служителите в Агенцията, както и създава възможност за повишаване на квалификацията им.
Специализираната администрация е структурирана в останалите четири дирекции.
Функциите на дирекция Сделки могат да се обобщят като дейност по организиране и осъществяване на процедурите по приватизация на обектите, подлежащи на приватизация от компетентността на АПСК.
Дейността на дирекция Правна е организирана в две основни направления: правното осигуряване на приватизационния процес и осъществяване на процесуално представителство на АПСК по дела и производства, свързани с функциите на Агенцията по осъществяване на приватизацията.
Дирекция Финансова осигурява подготовката на приватизационния процес от финансова страна и организира възлагането и приемането на приватизационни оценки, информационни меморандуми и анализи на правното състояние, като функциите й са уредени в чл. 33 от проекта на Устройствения правилик на АПСК.
На дирекция Следприватизационен контрол е възложено осъществяването на документален контрол и контрол на място в приватизираните обекти по изпълнението на приватизационните ангажименти, както и подготовката на необходимите документи за приемане на разсрочените плащанията - парични и ,непарични вноски по приватизационните сделки в случаите на договорено разсрочено плащане на покупната цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във