Банкеръ Daily

Новини

Аген­ци­я­та за чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­ции ще тър­си па­ри за еко­ло­ги­я­та ни

Ме­мо­ран­дум за сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду Аген­ци­я­та за чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­ции (АЧИ) и Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те (МОСВ) бе под­пи­сан офи­ци­ал­но във втор­ник (16 март). Съ­би­ти­е­то се със­тоя в за­се­да­тел­на­та за­ла на ми­нис­тер­с­т­во­то.
Цел­та на под­пи­са­ния ме­мо­ран­дум е раз­ви­ти­е­то на но­ви про­ек­ти в еко­ло­ги­я­та, ка­то Аген­ци­я­та за чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­ции ще иг­рае ро­ля­та на пос­ред­ник за на­ми­ра­не­то на ин­вес­ти­то­ри.
Пред­се­да­те­лят на АЧИ Па­вел Езе­ки­ев от­бе­ля­за, че уси­ли­я­та на по­до­печ­но­то му ве­дом­с­т­во ще са на­со­че­ни към тър­се­не на ком­па­нии, ко­и­то не са­мо ще про­да­ват про­дук­ти­те си в Бъл­га­рия, но и ще про­из­веж­дат сто­ки в об­ласт­та на опаз­ва­не­то на окол­на­та сре­да.

Facebook logo
Бъдете с нас и във