Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава вземане на обявената в несъстоятелност фирма Гергана - Хасково

Синдикът на обявената в несъстоятелност фирма Гергана ЕАД - Хасково, обявява, че до 1 септември след 11 часа, включително, в офиса на синдика в Хасково, ул. Преслав № 24, ет.1, ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на вземане на Гергана (в несъстоятелност) от Къванч Текс ООД, Харманли, в размер на 42 450 лева.
Всички разноски, са за сметка на купувача. Публичната продан е първа по ред.
За участие в наддаването се внася депозит 10% върху посочената сума.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават до 11 часа на деня на продажбата, на горепосочения адрес при синдика и се вписват във входящ регистър. След 12 часа започва отпечатването на запечатаните пликове с предложенията и обявяване на същите, в присъствието на явилите се кандидати.
В случай, че има повече от едно наддавателни предложения, които са равни се пристъпва в момента към явен търг между тях. Търга печели далия най-висока цена. Спечелилия търга е длъжен в петдневен срок да внесе оставащата част от предложената сума, в противен случай губи задатъка. При липса на повече от едно предложения, търга печели наддавача, предложил не по-ниска от обявената цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във