Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава земеделска земя, собственост на обявената в несъстоятелност фирма ДекосСтрой

Ана Миленкова - синдик на обявената в несъстоятелност фирма ДекосСтрой АД, по т. д. № 726/2008 г. на Софийския градски съд, обявява на интересуващите се, че на 15 април от 12 до 13 часа в София, ул. Алабин, № 34, ет.4, ап.8, ще се проведе публична продажба на активи, собственост на дружеството, чрез търг с явно наддаване по реда на чл.717ж от Търговския закон.
Става въпрос за земеделска земя с площ от 3.207 дка, с начин на трайно ползване - пасище, десета категория при неполивни условия, съставляваща имот в местност Братавица от землището на село Крамолин, община Севлиево, област Габрово. Парцелът е с граници: на изток - общинска земя; на запад - полски път; на север - полски път, и на юг - полски път. В продажбата влиза и изградената върху имота сезонна постройка със застроена площ от 34.60 кв. м (изпълнен строеж в съответствие с Наредба № 2 за застрояване на земеделски земи на МРРБ и МЗГАР, обнародвана в ДВ, бр. 48/1998 година, без промяна на тяхното предназначение).
Първоначалната тръжна цена е равна на 80 на сто от първоначалната оценка на имота, а именно 13 296 лева.
Книжата за продажбата са на разположение на заинтересуваните в мястото на продажбата.
Оглед на имуществата може да бъде извършен всеки работен ден до деня на продажбата.
Продажбата ще се извърши чрез явно наддаване с устни наддавателни предложения.
За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10% от първоначалната цена на имуществото. Срокът за внасяне на задатъка е 13 април.
Преди началото на наддаването се провежда регистрация на наддавачите. Тя се извършва от синдика чрез записване на индивидуализационните белези на наддавачите в специален регистрационен лист. Към този лист се прилагат документите, материализиращи легитимацията на наддавачите, както и установяващи плащането на задатъка.
Участниците в търга следва да представят доказателства за плащане на задатъка (вносна бележка, платежно нареждане, банково удостоверение и др.), лична карта - за физическите лица, а за юридическите лица - удостоверение за актуално състояние и документ, установяващ представителна власт, данни за ЕИК, банкови сметки, електронни адреси и телефони.
Регистрацията на кандидатите ще се извърши от 11.30 до 12 часа на 15 април в канцеларията на синдика.
Предложената цена не може да бъде по-ниска от първоналната цена.
Всяко наддавателно предложение се вписва от синдика в наддавателен лист, а наддавачът се подписва срещу извършения от синдика запис. Всяко наддавателно предложение след първото трябва да бъде с поне 100 лева по-високо от предходното. Времето от едно до друго наддавателно предложение не може да бъде повече от две минути.
Продажбата приключва, когато остане само един кандидат.
Ако в началния час на продажбата се яви само един кандидат, синдикът изчаква до 13 часа. Ако и към този момент няма други кандидати, за купувач се обявява единственият кандидат.
Разноските за съдебни такси, банкови комисионни, преписи от постановленията за възлагане на спечелилите в търга, както и други подобни са за сметка на наддавача и се заплащат отделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във