Банкеръ Daily

Новини

Хелт енд Уелнес издава облигации за 15 млн. евро

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от Хелт енд Уелнес АДСИЦ, София.
Тя е в размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя обикновени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 8.50% на годишна база и с 12-месечен период на лихвени плащания.
Срокът на облигационния заем е пет години, считано от 17 март 2009 г. и дата на падеж - 17 март 2014 година.
Горепосочената емисия е вписана в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.
Дружеството е учредено през август 2006 г. с неопределен срок. То е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във