Банкеръ Daily

Новини

ПЕТ НОВИ ДОГОВОРНИ ФОНДА ИЗЛИЗАТ НА ПАЗАРА

На 3 октомври Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на пет нови български договорни фонда, с което общият им брой достигна 62.
Варненското управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт АД е подготвило първите си два договорни фонда. Реал Финанс Балансиран фонд е с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в ликвидни акции и дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност. Реал Финанс Високодоходен фонд е с умерено до високо ниво на риск, инвестиращ преимуществено в акции, както и дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените.
Мажоритарен собственик в асет компанията е бившият приватизационен фонд Холдинг Варна А АД с дял от 95% от капитала, а неговото дъщерно дружество - Камчия, е с 5 на сто. Компанията се управлява и представлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор Марин Стоев.
Разрешение от надзора за предлагане на дялове от три фонда е получило и управляващото дружество ПФБК Асет Мениджмънт АД. Договорният фонд ПИБ Класик ще е от балансиран тип, инвестиращ до 60% от активите си в акции, а останалите - в облигации и в други финансови инструменти. Фондът ПИБ Гарант е от нискорисков тип, като ще инвестира главно в облигации (корпоративни - до 90% и ипотечни - до 90%) и други дългови ценни книжа, а също и в акции (до 20%), и други финансови инструменти. Третият - ПИБ Авангард е от високодоходен тип, като ще инвестира главно в акции (до 90%), както и в облигации (корпоративни - до 50%, и ипотечни - до 30%).
Акционерният капитал на управляващото дружество е разпределен между Първа финансова брокерска къща ООД, която контролира 40% от акциите, Гехард АД е с 36.1%, инвестиционното дружество Надежда АД с 20% и Тодор Брешков с 3 на сто. Компанията се представлява от изпълнителния директор Николай Костов и прокуриста Светозар Абрашев, само заедно.
В момента ПФБК Асет Мениджмънт има договор за управление с инвестиционното дружество от затворен тип Надежда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във