Банкеръ Daily

Новини

Водещи теми на брой 7

КЮЛЕВ ЗА­ВЪР­ТЯ МЕ­НИ­ДЖЪР­С­КА­ТА РУ­ЛЕТ­КА
Емил Кю­лев - соб­с­т­ве­ни­кът на фи­нан­со­ва­та гру­па ДЗИ, в ко­я­то вли­зат ед­но­и­мен­на­та бан­ка, ДЗИ Об­що зас­т­ра­хо­ва­не, ДЗИ Жи­вот, ин­вес­ти­ци­он­но, ли­зин­го­во и здрав­но­о­си­гу­ри­тел­но дру­жес­т­во, за­поч­на се­ри­оз­но раз­чис­т­ва­не по вис­ши­те ме­ни­джър­с­ки ета­жи. В чет­вър­тък по обяд ста­на из­вес­т­но, че Кю­лев е при­вел в дейс­т­вие своя план, наз­на­ча­вай­ки за нов гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ДЗИ Банк Кра­си­мир Ан­гар­с­ки - на мяс­то­то на Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ров.
Бър­зо про­уч­ва­не на в.БАН­КЕ­РЪ по­ка­за, че раз­мес­т­ва­ни­я­та в ДЗИ не се ог­ра­ни­ча­ват със смя­на­та на Вла­ди­ми­ров с Ан­гар­с­ки, а са по-ма­щаб­ни. Сред ос­во­бо­де­ни­те са и за­мес­т­нич­ка­та на Вла­ди­ми­ров и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ДЗИ Банк Ре­ни Пет­ко­ва, как­то и про­ку­рис­тът на ДЗИ Об­що зас­т­ра­хо­ва­не и уп­ра­ви­тел на ДЗИ Кон­султ Ли­зинг Ни­ко­лай Ка­вар­джик­ли­ев. Под­роб­нос­ти­те че­те­те в но­вия брой 7 на БАН­КЕ­РЪ.

ВЪП­РЕ­КИ ЗА­КО­НО­ДА­ТЕ­ЛЯ ЛИ­ЗИН­ГЪТ СЕ РАЗ­ВИ­ВА
Що е то ли­зинг и има ли той поч­ва у нас? Яв­но има, и още как, щом ка­то ни­кой в Бъл­га­рия не знае точ­но кол­ко ли­зин­го­ви ком­па­нии ра­бо­тят на па­за­ра. Спо­ред Тър­гов­с­кия за­кон вся­ко дру­жес­т­во има пра­во да из­вър­ш­ва та­ка­ва дей­ност. А в ре­гис­т­ри­те на бан­ко­вия над­зор на БНБ са впи­са­ни об­що 61 ком­па­нии. Ли­зин­го­ви­те ус­лу­ги са рег­ла­мен­ти­ра­ни в още над 20 за­ко­ни, на­ред­би и пра­вил­ни­ци, чи­и­то тек­с­то­ве чес­то вза­им­но се из­к­люч­ват, по­ра­ди ко­е­то и да­нъч­ни­те, и всич­ки дру­ги слу­жи­те­ли тъл­ку­ват раз­по­ред­би­те, как­то им отър­ва. Тер­ми­но­ло­ги­я­та съ­що не е уед­нак­ве­на, жал­ват се ме­ни­джъ­ри от гил­ди­я­та. Как се раз­ви­ва ли­зин­гът у нас, че­те­те в но­вия брой 7 на БАН­КЕ­РЪ.

МИ­НИ СА ЗА­ЛО­ЖЕ­НИ В ЗА­КО­НА ЗА КА­ДАС­ТЪ­РА
Ли­бе­ра­ли­зи­ран па­зар на имо­ти - след де­вет го­ди­ни. Двес­та и еди­най­сет де­пу­та­ти гла­су­ва­ха в сря­да поп­рав­ки­те в кон­с­ти­ту­ци­я­та. Спо­ред най-спор­на­та сред тях след 2014 г. бъл­гар­с­ка зе­мя ще мо­гат да ку­пу­ват не са­мо граж­да­ни­те на ЕС, но и на стра­ни из­вън не­го, с ко­и­то Бъл­га­рия е склю­чи­ла меж­ду­на­род­ни до­го­во­ри. Чуж­дес­т­ран­ни­те ин­вес­ти­то­ри оба­че не са свик­на­ли да да­ват па­ри за как­во да е. Те ще до­ве­дат свои оце­ни­тел­с­ки фир­ми, ко­и­то ще из­ва­дят ру­лет­ки­те, ще ме­рят и ще ис­кат пред­ла­га­ни­ят те­рен да съ­от­вет­с­т­ва на за­пи­са­но­то в но­та­ри­ал­ния акт. То­га­ва ще из­ля­зат на бял свят ку­пи­ща про­пус­ки в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то ни, ко­и­то в мо­мен­та се прик­ри­ват или пре­неб­рег­ват. Ге­о­де­зис­ти­те прог­но­зи­рат, че през 2014 г. ще се сблъс­ка­ме с не­по­до­зи­ран проб­лем - не­точ­ност­та на но­та­ри­ал­ни­те ак­то­ве за по­зем­ле­ни­те имо­ти, тъй ка­то впи­са­на­та в тях площ не от­го­ва­ря на дейс­т­ви­тел­на­та. Всич­ко по те­ма­та в ут­реш­ния брой на БАН­КЕ­РЪ.

ЧЕР­НО КАФ­ФЕ СРЕ­ЩУ ЧЕР­ВЕ­НО ФЕ­РА­РИ
Ми­на­ла­та съ­бо­та бъл­гар­с­ки­ят шо­у­биз­нес из­т­ръг­на мик­ро­фо­на на об­щес­т­ве­но­то вни­ма­ние от ръ­це­те на по­ли­ти­ци­те и ве­че по­ве­че от сед­ми­ца не го из­пус­ка. Пър­во­то из­да­ние на кон­кур­са, оп­ре­де­лил коя бъл­гар­с­ка пе­сен ще пред­с­та­вя стра­на­та на най-го­ле­мия ев­ро­пейс­ки му­зи­ка­лен тур­нир Пе­сен на Ев­ро­ви­зия, за­вър­ши с гран­ди­о­зен скан­дал. На кон­цер­та в за­ла но­мер ед­но на НДК за по­бе­ди­тел бе обя­ве­на пе­сен­та Lorrain на поп­г­ру­па Каф­фе, за ко­я­то пуб­ли­ка­та гла­су­ва с об­що 76 590 sms-а и те­ле­фон­ни обаж­да­ния. На вто­ро мяс­то с 48 803 гла­са ос­та­на ду­е­тът на фол­к­з­вез­ди­те Сла­ви Три­фо­нов и Со­фи Ма­ри­но­ва Един­с­т­ве­ни. Не­из­вес­т­ни до­се­га под­роб­нос­ти - в но­вия брой 7 на БАН­КЕ­РЪ.

В СПЕ­ЦИ­АЛ­НО­ТО ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ ЗА ЗА­КОН­НОСТ И ВЛАСТ ПА­РАГ­РАФ 22 ЧЕ­ТЕ­ТЕ:

УЖАС! КВАР­ТАЛ­НИ­ЯТ ИДЕ!
Ако се съ­ди по от­че­ти­те на МВР, след­с­т­ви­е­то и про­ку­ра­ту­ра­та за 2004 г., ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност в Бъл­га­рия про­дъл­жа­ва да се то­пи ка­то лан­с­кия сняг. За смет­ка то­ва оба­че по ви­со­ки­те ета­жи на пра­во­ох­ра­ни­тел­ни­те и пра­во­за­щит­ни­те ве­дом­с­т­ва ца­ри все­об­ща тъ­га. При­чи­на­та е, че нав­ре­ме­то Мос­к­ва не вяр­ва­ше на съл­зи, днес Брюк­сел не вяр­ва на от­че­ти. И за­то­ва в по­не­дел­ник за­поч­ва по­ред­на­та пар­т­ньор­с­ка про­вер­ка, ко­я­то тряб­ва да ви­ди до­къ­де е стиг­на­ла ре­фор­ма­та в МВР, след­с­т­ви­е­то, про­ку­ра­ту­ра­та и съ­да. До­кол­ко­то Па­раг­раф 22 ус­пя да на­у­чи, сред ин­с­пек­то­ри­те е и бри­тан­с­ко­то чен­ге Бай­рън Дей­вис. През ля­то­то на 2004 г. той уве­до­ми Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия, че в по­ли­ци­я­та ца­ри шу­ро­ба­джа­на­щи­на, а ус­пе­хи­те сре­щу ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност са са­мо на хар­тия. То­ва вбе­си вът­реш­ния ми­нис­тър Ге­ор­ги Пет­ка­нов и не­го­вия гла­вен сек­ре­тар ген. Бой­ко Бо­ри­сов. Те на­ре­ко­ха Бай­рън Дей­вис прост квар­та­лен ин­с­пек­тор, но от­ка­за­ха да ко­мен­ти­рат фак­та, че ше­фът на МВР-ин­с­пек­то­ра­та е кум на вът­реш­ния ми­нис­тър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във