Банкеръ Daily

Новини

2be РА­ЗИГ­РА­ВА СИТ­РО­ЕН ЗА КО­ЛЕ­ДА

Об­що 11 спе­ци­ал­ни про­мо­ции за праз­ни­ци­те ще пред­ло­жи на кли­ен­ти­те си 2be, пох­ва­ли­ха се от един­с­т­ве­на­та ве­ри­га ма­га­зи­ни, ко­я­то ра­бо­ти и с три­те бъл­гар­с­ки мо­бил­ни опе­ра­то­ра. Съв­мес­т­но с Гло­Бул фир­ма­та пред­ла­га па­кет b-connect с 34 ле­ва вре­ме за раз­го­во­ри и по­да­рък DVD-пле­йър Neo. Це­на­та е 69.99 ле­ва. Съв­мес­т­на­та офер­та на 2bе и М-Тел е на стой­ност 44.98 лв. и включ­ва 27 лв. вре­ме за раз­го­во­ри плюс mp3-пле­йър Нео и ку­тия за дис­ко­ве с вгра­де­на ко­ло­на TDK. С ко­лед­ния пред­п­ла­тен па­кет на Ви­ва­тел пък кли­ен­ти­те на ве­ри­га­та ще по­лу­чат 20% от­с­тъп­ка за вся­как­ви ав­то­мо­бил­ни зас­т­ра­хов­ки в ЗПД Ви­то­ша. Всич­ки, ко­и­то нап­ра­вят по­куп­ка от 2be през де­кем­в­ри, ще учас­т­ват и в том­бо­ла­та за го­ля­ма­та наг­ра­да на ком­па­ни­я­та - ав­то­мо­бил Сит­ро­ен С4.

Facebook logo
Бъдете с нас и във