Банкеръ Daily

Новини

25 март се чества като празник на ДЗИ

25 март се чества като празник на Държавния застрахователен институт. Чества се на църковния празник Благовещение от 1994 година.
На 27 юни 1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества, ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и други, се поемат от Държавния застрахователен институт. Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ. С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания. Държавният застрахователен надзор също преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават в ДЗИ.
ДЗИ е създаден с този закон като автономно предприятие, юридическо лице със седалище в София и със сложна структура, като в този си вид е работил до 1952 г., когато започва изграждането на клоновете и постепенната децентрализация на дейността на института.
ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество Булстрад на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ. Основният акционер на Булстрад е Министерство на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. Булстрад сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната - морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.
Освен монопола в застраховането, след 1946 г. държавата постепенно въвежда голям относителен дял на задължителното (законово) застраховане. Законът за застраховане на имущества е приет през 1958 г., като измененията в него от 1969 г. разширяват значително обхвата на задължителното имуществено застраховане.
Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., до появата на конкуренция в областта на застраховането.
През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в Държавен вестник, бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на Държавен застрахователен институт - ДЗИ ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев Контракт София ООД .
На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на Държавен застрахователен институт - ДЗИ ЕАД в ДЗИ АД.
На 3 август 2007 г. KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ, като общият размер на притежаваните акции е 80.457 процента.
КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във