Банкеръ Daily

Новини

КФН пак ошамари Прокопиев

С две чисто нови решения от 11 декември тази година Комисията за финансов надзор пак ошамари бизнес групировката на Иво Прокопиев "Алфа Финанс Холдинг" АД като дружество емитент на емисия облигации. Повод за принудителните административни мерки, оформени в две решения на Комисията, е укрита информация от финансовите отчети на холдинга, изпратена на надзора. Контролният орган се мотивира със законови текстове, които изискват "oтчетите, уведомленията и другата информация, които се разкриват публично по този закон, да съдържат информацията, необходима на инвеститорите, за да вземат те обосновано инвестиционно решение". Освен това на дипломатически език се казва, че "отчетите, уведомленията и информацията не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни". "Алфа Холдинг" има задължението в тридневен срок да отстрани непълнотите, и то чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - е-Register.


Надзорът е подгонил "Алфа Финанс" за това, че в междинните финансови отчети по тримесечия за 2011 г., както и в годишния документ за същата година липсва важна за надзора и инвеститорите информация по отношение на финансовото й състояние. Неизпълнението на изискванията на гореописаните императивни разпоредби е основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на контролната дейност от страна на КФН и застрашава интересите на инвеститорите, пише още в решението на КФН.


Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 28.11.2013 година. В посочения тридневен срок, който е изтекъл на 03.12.2013 г., както и към момента на постановяване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, в КФН не са представени обяснения и/ или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство, пише още в писмото. Затова следва принудителната мярка, която в паричен израз е глоба от 10 до 50 хил. лв., като практиката най-често е 20 000 лева. Понеже решенията са две, сумата може да набъбне и до 50 хил. лева.


Само преди месец Прокопиевци опънаха пак докрай нервите на Комисията за финансов надзор, след като КФН им разпореди да стигнат до разлъка с банката довереник на емисията си облигации поради законови нарушения, а от бизнес групата се направиха на разсеяни.


Тогава КФН задължи "Алфа Финанс Холдинг", в качеството му на емитент на облигации, да прекрати сключения на 11 май 2009 г. договор с банката довереник "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Решението беше от 1 ноември тази година, а на Прокопиев бяха дадени само два дни да изпълни заповедта, което той не направи.


КФН също така задължи "Алфа Финанс Холдинг" АД в срок от 15 работни дни от получаване на решението да представят в КФН и на "Райфайзенбанк" най-малко две предложения за банка довереник. До редакционното приключване на вестника това не се случи.


Да припомним накратко историята, за която "БАНКЕРЪ" първи писа.


"Алфа Финанс" е емитент на емисия облигации, проспектът е потвърден от КФН на 9 ноември 2011 година. Съгласно него и въз основа на сключен договор за банка довереник на облигационерите е избрана "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Законът обаче забранява да бъде довереник на облигационери търговска банка в случаите, в които е налице или може да възникне значителен конфликт между интереса на банката и интереса на облигационерите. Това се отнася и за банка, към която емитентът има условно или безусловно задължение. Това е така, защото на банката може да се наложи да прави избор между защитата на два взаимноизключващи се интереса, в качеството й на банка кредитор на емитента и довереник на облигационерите.


Оказва се, че "Райфайзенбанк (България)" е отпуснала на "Алфата" кредит за 12 млн. евро, който от 13.02.2007 г. до 24.01.2013 г. е предоговарян двадесет и шест пъти. Последният сключен анекс между банката и "Алфа Финанс Холдинг" АД е от 24.01.2013 г., представен в КФН, вземанията на банката към кредитополучателите по договора за кредит и анексите към него са: "просрочена главница в размер на 6.102 млн. евро и наказателна лихва върху просрочена главница в размер на 43.8 хил. евро."


Банката е писала неколкократно до КФН. В писмата си тя обръща внимание, че съгласно разпоредбите на договора за банков кредит и анексите към него неплащането на падеж на дължимо парично задължение от кредитополучателите съставлява случай на неизпълнение и банката има правото да предприеме всички действия по събиране на дължимата от емитента парична сума. В допълнение банката уведомява, че се водят преговори с кредитополучателите за преструктуриране на кредитната експозиция към нея. Независимо от изхода на преговорите, с оглед на обстоятелството, че кредитът или ще бъде преструктуриран, или банката ще пристъпи към събиране на вземането си, то отново ще е налице конфликт между интересите на нея и облигационерите. Имайки предвид подобни хипотези, законодателят е предвидил нарочен ред, чрез който в максимална степен да бъдат защитени интересите на инвеститорите в облигации, а именно процедура по замяна на довереника на облигационерите.


По информация на Комисията за финансов надзор "Алфа Финанс" до момента не е реагирала по никакъв начин на принудителните административни мерки и по този случай.

Facebook logo
Бъдете с нас и във