Банкеръ Daily

Новини

Изхвърлиха райския бизнес от България

България е първата европейска държава, наложила законодателни ограничения за дейност на фирмите с неясни собственици. Още в началото на мандата си правителството обяви, че ще предприеме мерки за ограничаване на офшорните фирми и те вече са факт. Въпреки множеството съмнения и опасения Законът за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици бе приет на второ четене от парламента в последния работен ден за депутатите. Текстовете, отрязващи сенчестия бизнес от българската икономика, минаха през пленарната зала без изказвания и спорове, при критично скромно присъствие. Но независимо от това още на 1 януари 2014-а под ударите на новия норматив ще попаднат стотици действащи у нас фирми.


В окончателния вариант на закона забраните, които държавата въвежда за офшорните компании и свързаните с тях лица, са значително повече от първоначално обявените. Към досегашните икономически области, до които не се допускат дружества, регистрирани в данъчни оазиси, бяха прибавени още осем. По предложение на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев, който е и вносител на закона, ще бъде ограничен достъпът на такива фирми и до пазарите на финансови инструменти, за платежни услуги и платежните системи, както и за колективните инвестиционни схеми.


Червените депутати Георги Кадиев и Румен Гечев пък прокараха забраната фирми с неясни собственици да не могат да купуват, да изграждат или да оперират с възобновяеми и алтернативни енергийни източници и с биогорива. Но тази сфера през последните години привлече като магнит огромни капитали с неясен произход, така че мярката определено ще засегне множество интереси. По настояване на депутатите от БСП бе решено още компании, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да не могат да придобиват дял в социологически агенции или да партнират на лица, изготвящи и предоставящи публично изследвания на общественото мнение. Бяха утвърдени и предложения, с които се ограничават дейностите на такива фирми в сферата на независимия финансов одит и като независими оценители.


Техният съпартиец Янаки Стоилов също се разписа, като три от неговите четири предложения бяха приети. Занапред офшорни фирми няма да могат да сключват договори за публично-частно партньорство или да придобиват дялове или акции от държавно или общинско търговско дружество. Депутатите обаче не се съгласиха с идеята му такива компании да не могат да сключват консултантски, подизпълнителски и други договори с юридически лица от забранените със закона икономически дейности. Освен вече споменатите в този кръг влизат още банковият и финансовият сектор, застраховането, пенсионните и здравните фондове, публичното предлагане на ценни книжа, концесиите, обществените поръчки, приватизационните сделки, придобиването на държавно или общинско имущество, предоставянето на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове. Вече не е възможно те да учредят или да придобиват участие в професионален спортен клуб, да кандидатстват за приоритетен инвестиционен проект, да работят в енергетиката, в хазартния бизнес, да участват в търговията със стоки с двойна употреба, в мобилните комуникации, ВиК мрежите, събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци, както и в медиите, но без интернет сайтовете.


Заедно със забраните обаче се увеличиха и предвидените "вратички", или казано на юридически език - изключенията, при които няма да се прилагат въпросните ограничения. Така например офшорките все пак ще могат да издават у нас периодични печатни произведения, стига да са предоставили информация за действителните си собственици по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Останалите възможности за "сенчестия бизнес" са акциите му да се търгуват на някоя борса в страна от ЕС. Освен това всяка офшорка ще може да прави бизнес у нас, ако има лицензиран инвестиционен фонд или друга подобна структура и е част от икономическа група, чиято фирма майка е данъчно регистрирана в държава, с която България е подписала спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или споразумение за обмен на информация. Третото изключение е за фирми, които са част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е регистрирано в България и физическите лица - негови действителни собственици, са известни.


Има и една възможност, към която по всяка вероятност ще прибегнат мнозина, макар че тя не е вписана в закона. На мястото на офшорната компания например за собственик на съответната фирма може да се впише подставен български гражданин, който няма нищо общо с истинските притежатели на капитала, но е с чисто минало и е готов да получава добра заплата за мълчанието си (подобно на последния купувач на "Кремиковци" - "Елтрейд къмпани"). След това се прави едно генерално пълномощно и нещата се връщат в старото си русло. Благодарение на всички тези "пролуки" бизнесът спокойно ще може да се впише в новите изисквания до средата на 2014-а, когато изтича гратисният срок за прилагането на новия закон.


При окончателното гласуване на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици бе въведено и задължението всички документи и данни, които обосновават ползването на някое от изброените по-горе изключение, да бъдат вписани в Търговския регистър. Публично ще трябва да се обявят и действителните собственици - физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.


Бяха одобрени и промени в размера на предвидените глоби за нарушителите, като повечето от тях се увеличават между два и пет пъти. Най-високата имуществена санкция е 500 хил. лв., а при повторно нарушение тя ще става един милион.


След приемането на закона обаче Йордан Цонев коментира, че той тепърва ще търпи промени, защото това е нова материя и в практиката при прилагането й вероятно ще се проявят слабости, които ще бъдат отстранявани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във