Банкеръ Weekly

Новини

Книжата на Артекс Инженеринг са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от първата емисия, издадена от Артекс Инженеринг АД - София (A84A), с ISIN код - BG2100016083, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 27 март (сряда).


Поредното плащане ще бъде на 3 април, като лихвеният процент е плаващ и е равен на тримесечния EURIBOR плюс надбавка от 3% годишно.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 29 март.


Дружеството е специализирано в проектиране, инженеринг, строителство и сделки с недвижими имоти.


Емисията е в размер на 6 милиона евро, разпределени в 6 хиляди обикновени, безналични, поименни лихвоносни, неконвертируеми, обезпечени с първа по ред договорна ипотека и първи по ред особен залог облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една. Лихвените плащания са на три месеца, а падежът - на 3 юли 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във